Referat fra møte 30.november 2017

Referat fra møte i det partssammensatte

OU-styret i KA-området 30.november 2017

 

Tilstede: Randi Moskvil Letmolie (KA), Anders Hovind (MFO), Kai Tangen (Delta), Øystein Dahle (KA), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Arne Løseth (Fagforbundet) og Ingrid B. Tenfjord (KA)

Sekretær: Linn Maria Kierulf 

 

 

OU-sak 30/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

OU-sak 31/17 Referat fra møte 12.09.2017

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

OU-sak 32/17 Orienteringssaker

* FUD – Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 18.11.2017 var vedlagt innkallingen.

* FUM- Fagutvalget for kirkemusikk. Referat fra møte 14.09.2017   var vedlagt innkallingen.

* Driftsstyret for Kirketjener- og gravplass-skolen. Referat fra 11.09.2017 var vedlagt innkallingen.

*Referat fra møte i OU-ordning for rettssubjektet Den norske kirke 04.09.2017 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

OU-sak 33/17 Regnskap 16.11. 2017

Vedtak:

OU-styret tar regnskapet pr. 16.11.2017 til etterretning

OU-sak 34/17 Kirkemusikksymposiet 2018

Vedtak:

OU-styret opprettholder vedtaket av 12.09.2017, og bevilger 100 000 kroner til kirkemusikksymposiet av 2017-budsjettet. OU-styrte registrerer at forutsetningen for bevilgningen er oppfylt

 

OU-sak 35/17 Kirkelig undervisningstjeneste.

Vedtak:

OU-styret oppretter en arbeidsgruppe som skal jobbe fram et formål, mandat og passende navn for et fagutvalg for undervisningsansatte. Harald Skarsaune (KUFO) (forespørres), Gunn Hafsaas (Utdanningsforbundet) (forespørres) og 2 fra KA forespørres om å sitte i arbeidsgruppen. Saken tas opp igjen på neste møte.

OU-sak 36/17 Plan 2018

Vedtak:

OU-styret vedtar plan 2018 med de endringer som fremkom i møtet

OU-sak 37/17 Budsjett 2018

Vedtak:

OU-styret vedtar budsjett for 2018 med de endringer som fremkom i møtet

OU-sak 38/17 Nærværsstipend

Vedtak:

OU-styret bevilger 25 000 til henholdsvis Tripp Trapp Åpen barnehage fra Hana og Askhøgda barnehage i Gjerdrum

OU-sak 39/17 Oppnevning driftsstyret for kirketjener- og gravplass-skolen

Vedtak:

OU-styret oppnevner Bjarne Kjeldsen og Marianne Bratsveen fra Fagforbundet og Tormod Lystrup fra Delta til Driftsstyret for Gravplass- og kirketjenerskolen 2018.

OU-sak 40/17 Eventuelt

Neste møte 2.februar 9.00-11.00, 3.mai 14.00-16.00 med påfølgende middag

 

 

Linn Maria Kierulf

 

Powered by Cornerstone