Referat fra møte 12.september 2017

Referat fra møte i det partssammensatte

OU-styret i KA-området 12.september 2017

 

Tilstede: Randi Moskvil Letmolie (KA), Anders Hovind (MFO), Øystein Dahle (KA), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Arne Løseth (Fagforbundet) og Ingrid B. Tenfjord (KA)

Forfall: Kai Tangen (Delta)

Sekretær: Linn Maria Kierulf 

OU-sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

OU-sak 24/17 Referat fra møte 31.05.2017

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

OU-sak 25/17 Orienteringssaker

* FUD – Fagutvalget for diakoni. Innkalling  fra møte 31.08.2017 var vedlagt innkallingen.

* FUM- Fagutvalget for kirkemusikk. Referat fra 15.06.2017   var vedlagt innkallingen.

* Kirketjener- og gravplass-skolen. Innkalling fra 11.09.2017

*Referat fra møte i OU-ordning for rettssubjektet Den norske kirke 26.06.2017 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

OU-sak 26/17 Regnskap 01.09. 2017

Vedtak:

OU-styret tar regnskapet pr. 01.09.2017 til etterretning

OU-sak 27/17 Kirkemusikksymposiet

Vedtak:

OU-styret setter av 100 000 kroner av budsjettet for 2017 i tilskudd til kirkemusikksymposiet 2018 og dette overføres FUM. Pengene overføres symposiet under forutsetning av at OU-styret ved FUM blir medarrangør og synliggjort som finansiell bidragsyter, samt gis mulighet til plass i prosjektgruppen. En eventuell underskudds garanti tas opp på neste møte. En slik garanti kan i tilfelle bare gis dersom det er nødvendig for at budsjettet skal gå i 0.

 

OU-sak 28/17 Søknad om støtte til kurs i lokal medbestemmelse i forbindelse med kommunesammenslåing Sørlandet.

Vedtak:

OU-styret bevilger 45 000 til kurs i Lokal medbestemmelse i forbindelse med kommunesammenslåing. Midlene tas fra midler som er satt av til kursvirksomhet i 2017 (post 20210)

OU-sak 29/17 Eventuelt

OU-styrets sekretær påminte Fagforbundet og Delta at fra 2018 skal Fagforbundet ha 2 personer og Delta 1 person i driftsstyret for Kirketjener- og gravferdsskolen.

 

 

Linn Maria Kierulf

 

Powered by Cornerstone