Referat fra møte 31.mai 2017

Referat fra møte i det partssammensatte

OU-styret i KA-området 31.mai 2017

 

Tilstede: Randi Moskvil Letmolie (KA), Anders Hovind (MFO), Øystein Dahle (KA), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet), Kai Tangen (Delta), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Arne Løseth (Fagforbundet) og Ingrid B. Tenfjord (KA)

Sekretær: Linn Maria Kierulf

OU-sak 12/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

OU-sak 13/17 Referat fra møte 09.02.2017

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

OU-sak 14/17 Orienteringssaker

* FUD – Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 8.02. 2017 og 28.04.2017 var vedlagt innkallingen.

* FUM- Fagutvalget for kirkemusikk. Referat fra 27.04.2017 var vedlagt innkallingen.

* Kirketjener- og gravplass-skolen. Referat fra 8.februar 2017 var vedlagt innkallingen. Det ble stilt spørsmål vedr. hvorfor det ikke var planlagt fagdag for kirketjenere i år. Sekretariatet forhører seg om dette.

*Orientering om kurs vedr. Kirke og kommunereform.

*Referat fra SEU 28.mars 2017 var vedlagt innkallingen

*Referat fra møte i OU-ordning for rettssubjektet Den norske kirke 10.mars 2017 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

OU-sak 15/17 Regnskap 01.05. 2017

Vedtak:

OU-styret tar regnskapet pr. 01.05.2017 til etterretning

OU-sak 16/17 Stipender: stabsprosjekt og inspirasjonsstipend

Vedtak:

OU-styret vedtok tildeling av inspirasjonsstipend i tråd med innstillingskomiteens forlag. Det ble bedt om å få ettersendt et nytt forslag til fordeling av stabsprosjekter. Dette ble ettersendt og godkjent. OU-styret vil se nærmere på kriterier for tildeling før neste års utlysning.

OU-sak 17/17 Søknad om støtte til Menighetsutvikling (MUV)

Vedtak:

OU-styret vedtar å ikke støtte MUV-prosjektet.

OU-sak 18/17 OU-konsultasjon 12.-13.september

Vedtak:

OU-styret ber komiteen om å jobbe videre utfra signalene som kom i møtet

OU-sak 19/17 Tildeling tillitsvalgtkurs

Vedtak:

OU-styret tildeler 200 000 til organisasjonene: PF: 10 000, MFO 30 000, KUFO og Diakonforbundet 30 000, Delta 65 000 og Fagforbundet 65 000

OU-sak 20/17 Søknad fra Eli Djupvik: Solidariseringsprosjekt

Vedtak:

OU-styret tildeler 52 000 til Solidariseringsprosjekt i Palestina. OU-styret forventer en skriftlig rapport og at hun utarbeider tekster som kan benyttes som informasjon/rekrutterende for ledsagerprogrammet. OU-styret forventer også at Djupvik har dialog med Kirkens Nødhjelp om prosjektet.

OU-sak 21/17 Søknad fra KA om tilskudd fagseminar pensjon

Vedtak:

OU-styret støtter søknaden med 50 000 og midlene tas fra ikke disponerte midler i budsjettet for 2017

OU-sak 22/17 Eventuelt

-Arbeidsplan. OU-styret ønsker å nedsette en gruppe som i løpet av høsten 2017 skal utarbeide et kursmateriale om «Arbeidstid med fokus på arbeidsplaner». Arbeidsgruppen består av 2 fra KA og 1 fra MFO og 1 fra Delta.

-Kirkemusikksymposiet 8.-11.mars 2018. Orientering fra Anders. Kommer som sak på neste OU-møte med program og budsjett.

-Lobby-kurs. Randi sjekker ut med NKVL ved lederforum om behovet. Saken tas opp til høsten.

Linn Maria Kierulf

 

Powered by Cornerstone