Referat fra møte 9.februar 2017

Referat fra møte i det partssammensatte

OU-styret i KA-området 9.februar 2017

 

Tilstede: Randi Moskvil Letmolie (KA), Anders Hovind (MFO) (tilstede sak 4, 5 og 6), Øystein Dahle (KA), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet), Kai Tangen (Delta), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Arne Løseth  (Fagforbundet)

Forfall: Ane Nore Nyhus (KA)

Sekretær: Linn Maria Kierulf 

OU-sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

OU-sak 02/17 Referat fra møte 30.11.2016

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

OU-sak 03/17 Orienteringssaker

* FUD – Fagutvalget for diakoni. Innkalling til møte 8.februar 2017 var vedlagt innkallingen.

* FUM- Fagutvalget for kirkemusikk. Innkalling til møte 9.februar 2017 var vedlagt innkallingen.

* Kirketjener- og gravplass-skolen. Innkalling til møte 8.februar 2017 var vedlagt innkallingen.

*Orientering om Medbestemmelse i barnehagene og kurs om Kirke og kommunereform.

*Referat fra SEU 28.september 2016 var vedlagt innkallingen

*Referat fra møte i OU-ordning for rettssubjektet Den norske kirke 16.januar 2017 var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

OU-sak 04/17 Årsrapport 2017

Vedtak:

OU-styret vedtar årsrapport 2017. Årsrapporten ligger vedlagt referatet

OU-sak 05/17 Budsjett 2017

Vedtak:

OU-styret vedtar budsjett for 2017 med de endringer som fremkom i møtet. Budsjett vedlagt referatet.

OU-sak 06/17 Gjennomgang av plan for OU-styrets arbeid

Vedtak:

OU-styret ber sekretær om å oppdatere planen etter samtalen. Planen ligger vedlagt referatet.

OU-sak 07/17 Stipendutlysning

Vedtak:

OU-styret vedtok utlysningstekster og ber om at de offentliggjøres så snart som mulig.

OU-sak 08/17 Innstillingskomite stipender

Vedtak:

OU-styret oppnevner Tore Byfuglien (KA) og Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) til innstillingskomite for stipend individuell og stab.

OU-sak 09/17 Oppnevning til fagutvalgene

Vedtak:

OU-styret oppnevner for perioden 2017-2019 følgende til Fagutvalget for diakoni (FUD):
KA: Ivar Nygård og Kristin Anskau, Diakonforbundet: Ingunn Yri Øystese og Guro Hellgren, Ekstern fagperson: Tor Haugstad.

OU-sak 10/17 Programkomite konsultasjon 12.-13.september (OBS! Ny dato)

Vedtak:

OU-styret oppnevner Arne Løseth, Anders Hovind og to fra KA .

 OU-sak 11/17 Eventuelt

Linn Maria Kierulf

 

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone