Referat fra møte 30.november 2016

Referat fra møte i det partssammensatte

OU-styret i KA-området 30.november 2016

 

Tilstede: Randi Moskvil Letmolie (KA), Anders Hovind (MFO), Øystein Dahle (KA), Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet), Kai Tangen (Delta), Marit Halvorsen Hougsnæs (KA), Arne Løseth  (Fagforbundet)

Forfall: Ane Nore Nyhus

Sekretær: Linn Maria Kierulf 

OU-sak 36/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

OU-sak 37/16 Referat fra møte 05.09.2016

Referatet ble godkjent i egen e-postrunde.

OU-sak 38/16 Orienteringssaker

* FUD – Fagutvalget for diakoni. Referat fra møte 31.08.2016 og 21.10.2016 var vedlagt innkallingen.

* FUM- Fagutvalget for kirkemusikk. Referat fra møte 29.09.2016 og 10.11.2016 var vedlagt innkallingen.

* Kirketjener- og gravplass-skolen. Referat fra møte 21.10.2016 var vedlagt innkallingen

*Orientering om gjennomført partssammensatt kurs i forbindelse med kommunesammenslåing 17.-18.november 2016.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

OU-sak 39/16 Regnskap pr 21.11.2016

Vedtak:

OU-styret tar regnskapet pr 21.11.2016 til etterretning

OU-sak 40/16 Budsjett 2017

Vedtak:

OU-styret vedtok OU-budsjettet med de endringer som fremkom i møtet. Budsjett 2017 ligger vedlagt.

OU-sak 41/16 Gjennomgang av plan for OU-styrets arbeid

Vedtak:

OU-styret vedtok Plan for OU-styrets arbeid med de endringer som fremkom i møtet. Revidert plan ligger vedlagt.

OU-sak 42/16 Søknad fra Sveio Kyrkjelege fellesråd

Vedtak:

OU-styret vedtok å støtte fagdag om medbestemmelse på Haugalandet med 8000 kroner.

OU-sak 43/16 Nærværsstipend

Vedtak:

OU-styret tildeler Nøtteliten og Menighetsbarnehagen i Trøgstad 25 000 kroner i Nærværsstipend for 2016.

OU-sak 44/16 Oppnevning til fagutvalgene

Vedtak:

OU-styret oppnevner Eirik Stople (KA) og Bjarne Kjeldsen (Fagforbundet) til styret i Gravplass- og kirketjenerskolen for perioden 2016-2017.

OU-styret oppnevner Trond Dahlen (MFO) og Ingrid Smalås (MFO) for 2017.

 OU-sak 45/16 Eventuelt

*I 2018 vil Norsk kirkemusikksymposium arrangeres. FUMs rolle i dette arrangementet må avklares. MFO vil ta saken opp på et senere møte.

Møteplan 2017:

9.februar 13.00-15.00

31.mai 14.00-16.00

11.-12.september 13.00-15.00

30.november 13.00-15.00

 

 

 

 

 

Randi Moskvil Letmolie                                                        Linn Maria Kierulf

leder                                                                                      sekretær

 

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone