Realkompetanse og realkompetansevurdering

Lanseringen av kompetansereformen ("Etter- og videreutdanningsreformen") innebar flere store nyordninger for voksne (arbeidstakere)s muligheter for skolegang og utdanning. I den forbindelse ble begrepene "realkompetanse" og "realkompetansevurdering" aktuelle ord for partene i arbeidslivet. Men hva legger man i disse begrepene? Man har sett at de brukes om hverandre og om flere ulike ordninger. Nedenfor følger et tidligere KA-rundskriv (29/03) om ulike betydninger av begrepene og hvilken betydning reformene kan ha for kirkelig tilsatte. Det var det partssammensatte EVU-utvalget som tok initiativet til denne informasjonen

TEMAER

 • Realkompetanse
 • Realkompetansevurdering og dokumentasjon av realkompetanse
  - for fagutdanning
  - for opptak på høyere utdanning
  - for avkorting av høyere utdanning
  - for godkjenning for kirkelig stilling (diakon, kateket, kantor)
  - i yrkeslivet
  - i forhold til generell ”livserfaring”
 • Lønnsmessig betydning

REALKOMPETANSE
Realkompetanse defineres som ”all formell, ikke-formell og uformell kompetanse en person har.” Det vil si at realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter en person har fått gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Realkompetanse kartlegges gjennom realkompetansevurdering. En vurdering av realkompetanse må alltid være i forhold til noe – en målsetning, en læreplan, et konkret kompetansebehov el. Realkompetanse kan dokumenteres på ulike måter.

REALKOMPETANSEVURDERING OG DOKUMENTASJON AV REALKOMPETANSE

Realkompetansevurdering – for fagutdanning/ utdanningsløp i videregående opplæring
Voksne som ikke tidligere har fullført videregående opplæring har etter kompetansereformen rett på slik opplæring. På grunnlag av en realkompetansevurdering i forhold til den aktuelle læreplanen kan den voksne få betydelig avkorting av utdanningen. Avkortingen kan gjelde alt fra fritak for enkeltfag i utdanningen til fritak for hele skolegangen slik at kandidaten bare går opp til fagprøve/eksamen. Den voksne har også rett på tilrettelagt opplæring. All videregående opplæring i regi av fylkeskommunen er gratis.

I tillegg til de avkortingsmuligheter voksne gis på grunnlag av realkompetanse, gis voksne med minst 5 års relevant praksis mulighet for ytterligere avkorting gjennom Praksiskandidatordningen (fagutdanningens ”privatist-ordning”, tidl ”§20-kandidat).

Hvordan: Alle fylkeskommuner har fylkeskommunale servicesenter/ressurssenter e.l som foretar realkompetansevurdering i forhold til læreplaner i videregående opplæring. Navnene varierer noe, mest vanlig er OPUS. Vox, grønn linje, 800 84 804 kan opplyse om kontaktperson og telefonnummer i den enkelte fylkeskommune og gir informasjon om ordningene. Oversikt finnes også på www.vox.no og www.kunnskapsnettet.no.

Betydning i KA-sektor: Dette er veldig aktuelt for kirkegårdsarbeidere som ønsker kvalifisering som an-leggsgartner (evnt gartner, byggfag e.l). Det kan videre være aktuelt for kirketjenere (avhengig av oppgaver i stillingen), renholdsbetjenter, kontorpersonale osv. Det er trolig denne ordningen kirkelig sektor vil ha mest nytte av i fremtiden.

I mange fylkeskommuner kan det være vanskelig å få tak i informasjon om ordningene. Rettighetene er der like fullt, men det kan kreve litt tålmodighet å finne frem til riktig instans. Det kan også være ventetid for realkompetansevurdering og for tilrettelagt opplæring.

Realkompetansevurdering – for opptak på høyere utdanning
Den av kompetansereformens nyordninger som har vakt internasjonal oppsikt er at voksne som ikke har formell studiekompetanse kan opptas på høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse.

Hvordan: Det er det enkelte lærested som foretar individuell vurdering av kandidaten. Opptaket gjelder kun det lærestedet og den studieretningen som vurderingen er gjort i forhold til. Hvis studenten ønsker å bytte fag eller gå videre på et annet fag, må vedkommende normalt opp til ny vurdering av realkompetanse for det nye faget.

Betydning i KA-sektor: Dette kan være aktuelt for alle tilsatte uten studiekompetanse som ønsker utdanning på høyskolenivå. F eks kan kirkeverger/daglige ledere få opptak og studiepoeng på KA/Høgskolen i Volda sine lederutviklingskurs, på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Realkompetansevurdering – for avkorting av høyere utdanning
Høgskoler har til en viss grad anledning til å praktisere avkorting av utdanning på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Hvordan: Skjer lokalt på den enkelte høgskole.

Betydning i KA-sektor: Kan være aktuelt for alle som ønsker (videre-)utdanning på høgskolenivå.

Godkjenning for kirkelig stilling uten formell utdanning etter tjenesteordningene (kateket, diakon, kantor)
Tjenesteordningene for kateket, diakon og kantor regulerer de formelle kvalifikasjonskravene som gjelder for tilsetting i disse stillingene. Tjenesteordningene sier i §3 punkt 3: ”Kirkerådet kan godkjenne at personer med annen faglig jevngod og relevant utdanning/praksis kan tilsettes som kateket/diakon/kantor.” Dette innebærer i realiteten tilsetting på grunnlag av realkompetanse.

Hvordan: Kirkerådet har delegert beslutningsmyndigheten i disse sakene til direktøren/administra-sjonen. Ved behov rådfører administrasjonen seg med en rådgivende komité. Godkjenningen gjeder for personen, og er ikke knyttet til en konkret stilling. Godkjenningen dokumenteres med et brev.

Betydning i KA-sektor: Meget aktuelt for tilsettinger som kateket, diakon og kantor for personer som ikke oppfyller andre kvalifikasjonskrav for stillingene.

Realkompetansevurdering i yrkeslivet
I yrkeslivet kan realkompetanse vurderes og dokumenteres i forhold til det aktuelle arbeidet. Også her er det sentralt at både formell og uformell kompetanse regnes med.

Hvordan: De tradisjonelle metodene er bl a medarbeidersamtale, kompetanseplaner, sluttattest ved opphør av arbeidsforhold. Realkompetanse i arbeidslivet kan dokumenteres gjennom en utfyllende kompetanseattest. En del virksomheter utvikler egne verktøy (skjemaer) til vurdering og dokumentasjon av kompetanse som kan brukes i planlegging og utvikling av virksomheten og de tilsatte.

Betydning i KA-sektor: Dette er relevant for alle arbeidstakere. Gjennom medarbeidersamtale og utarbeidelse av kompetanseplaner forutsettes det at også (uformell) kompetansevurdering er en del av prosessen. Det er imidlertid grunn til å tro at dette med fordel kan formaliseres og dokumenteres bedre. Det arbeides sentralt med å utvikle et enkelt realkompetansevurderingsverktøy for kir-kegårdssektoren.

Det er viktig at slik vurdering og dokumentasjon ikke skal være en kontrollordning, men en hjelp for arbeidsgiver for å bevisstgjøres på all den kompetansen virksomheten besitter – og for de tilsatte for å bevisstgjøres på verdien av egen kompetanse.

Generell realkompetansevurdering for ”livet”
Det har vært arbeidet med ideen om dokumentasjon av ”all” kompetanse en person innehar. At alle former for kompetanse et menneske besitter skal dokumenteres med papir og stempel kan synes som en motsigelse av reformens vedsetting av nettopp ”livets skole” og den uformelle kompetansen. Dette er den minst utviklede av kompetansereformens ideer og det er uklart om den vil kunne ha noen praktisk betydning.

Det er imidlertid utviklet et verktøy for dokumentasjon av kompetanse ervervet gjennom ”frivillig sektor”, for eksempel tillitsverv, gruppeledelse, deltakelse på ulike kurs, aktiviteter, konkurranser osv. Se http://www.vox.no (se direkte lenke i nettversjonen av rundskrivet). En moderne CV vil ofte inneholde slik informasjon, men skjemaene kan være god hjelp til å huske og sette ord på at slike erfaringer er utviklende og kompetansegivende.

LØNNSMESSIG BETYDNING
En tilsatt som har/får godkjent utdanning som kateket/diakon/kantor, lønnes som kateket/diakon/ kantor etter HTA, uavhengig av hvilken ordning vedkommende har fått sin utdanning gjennom.

En tilsatt som har/får godkjent fagutdanning som er relevant for arbeidet, lønnes som fagarbeider etter HTA, uavhengig av hvilken ordning vedkommende har fått sin fagutdanning gjennom.

Lønnsfastsettelsen lokalt skjer ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Realkompetanse vil generelt kunne legges til grunn ved lokal lønnsfastsettelse, jf. HTAs forhandlingsbestemmelser. Stillingskoden skal normalt knyttes til formell, godkjent utdanning.

MER INFORMASJON:

 • ”Dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse”, rapport fra Realkompetanseprosjektet 1999-2002. Utgitt av VOX
 • VOX - Nasjonalt Kompetansesenter for voksnes læring: http://www.vox.no, tlf. 800 84 804
   

 

Powered by Cornerstone