Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) sine stipendordninger for kompetanseutvikling for kirkemusikere

Fagutvalg for kirkemusikk (FUM) sine stipendordninger for kompetanseutvikling for kirkemusikere

Målsetningen med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. I spesielle tilfeller kan det tildeles større stipender.

I 2018 vil det være to søknadsfrister: 1. april og 25. november. I særlig tilfeller kan søknader behandles utenom søknadsfristene

 1. Individuelle stipender
 • Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke
 • Deltaker skal være musiker i Den norske kirke, og med i OU-ordningen
 • Søknaden skal være resultat av lokalt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
 • Tiltaket skal være relevant for stillingen og for vedtatte planer i virksomheten.
 • Arbeidsgiver skal anbefale søknaden og det skal være gitt nødvendig permisjon.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.

 

 1. Kollektive stipender/arrangementsstøtte
 • FUMs målgruppe skal normalt være hovedmålgruppe for tiltaket.
 • Tiltaket skal ha relevans for kirkemusikeres arbeid og virksomhet.
 • Støtte fra FUM skal være viktig for at tiltaket gjennomføres.
 • Små aktører med få muligheter for økonomisk støtte prioriteres.
 • Tiltak skal være forankret hos kirkelig arbeidsgiver.
 • Søknader skal sendes før tiltaket gjennomføres.

 

 1. Særskilte stipender til regionale nettverkssamlinger for kirkemusikere
 • Se egen informasjon om dette

 

Søknadsprosedyre:

Søknader med anbefaling fra arbeidsgiver sendes på e-post til FUMs sekretær, på pal.arne.winsnes@ka.no. Søknaden bør i emnefeltet på eposten merkes med «Søknad FUM, navn på deltaker/tiltak».

Søknader behandles fortløpende.

Søknader til tiltak som faller inn under OU-styrets stipendordninger (inspirasjonsstipend og stabsprosjekter) vil ikke få støtte fra FUM og blir oversendt OU-styret for behandling der.

Søknader kan være kortfattet men bør inneholde følgende informasjon:

 • Individuelle søknader
  1. Navn på tiltaket (enkel beskrivelse/overskrift)
  2. Navn på deltaker og arbeidsgiver med kontaktinformasjon (epost og telefon).
  3. Søkers stilling/tittel, stillingsprosent og antall år i kirkemusikerstilling
  4. Nærmere beskrivelse av tiltaket
  5. Enkelt budsjettoppsett
  6. Har deltaker tidligere fått støtte fra FUM?
  7. Er tiltaket relevant for stillingen og vedtatte planer i virksomheten? Er tiltaket del av kompetanseutviklingsplan?
  8. Dersom tiltaket er et gruppetiltak, skal det gis opplysninger om dette, hvem omfattes av tiltaket, hvem er arrangør osv.
  9. Arbeidsgivers anbefaling og permisjonsbekreftelse (eventuelt som vedlegg).

 

 • Kollektive søknader
  1. Navn på tiltaket
  2. Kontaktperson, epost og telefonnummer
  3. Målgruppe(r) for tiltaket, forventet antall deltakere.
  4. Nærmere beskrivelse av tiltaket, program mv.
  5. Vurdering av tiltakets relevans for kirkemusikere i Den norske kirke
  6. Informasjon om hvordan tiltaket er forankret hos kirkelig arbeidsgiver, anbefaling e.l.
  7. Budsjett og søknadsbeløp
  8. Informasjon om tilsvarende tiltak tidligere har fått støtte fra FUM

 

Vurdering av søknader:

 • Søknadens faglige innhold og relevans tillegges vekt.
 • Tidligere tildelinger tillegges vekt.
 • Arbeidsgivers anbefaling tillegges vekt.
 • Stipend skal bidra til reiseutjevning: Det søkes å dekke reiseutgifter der disse er høye.
 • Søknader på tiltak som omfattes av OU-styrets stipendordninger overføres OU-styret.

 

Spørsmål om ordningene kan rettes til FUMs sekretær, på epost pal.arne.winsnes@ka.no eller telefon 908 00 685.

Powered by Cornerstone