OU-styret

Årsrapport 2012

 

Rapport for OU-styrets arbeid i 2012

1. OU-styrets mandat og sammensetning

Avtale om OU-arbeidet er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen

 

Her heter det i styrets mandat:

 

Styret skal følge utviklingen i sektoren og forvalte midlene i samsvar med formålet innenfor følgende hovedområder:

-      nasjonale opplæringstiltak

-      forberedelse, tilrettelegging og utvikling av tiltak som kan stimulere de lokale partene til å følge opp kompetanseutvikling i virksomheten

-      omstilling i kirkelig område særlig aktualisert i kjølvannet av pågående endringer i relasjonen mellom stat og kirke med fokus på informasjon, motivasjon og bred medvirkning i prosessene

-      utvikling i kirkelig område med fokus på erfaringsutveksling og kvalitetssikring

-      informasjon om lov- og tariff-forhold

-      tiltak som kan fremme samarbeid mellom partene.

 

Styret utarbeider for tariffperioden

-      planer for sitt arbeid

-      budsjett for de inntrukne midlene

-      rapport og regnskap for styrets arbeid

 

Styret skal holde tariffpartene løpende informert om sitt arbeid.

 

OU-styret har i 2012 hatt følgende sammensetning:

Frank Grimstad (KA, leder)

Marit Halvorsen Hougsnæs (KA)

Bjarne Kjeldsen (KA)

Steinar Moen (KA)

Unni Rasmussen (Fagforbundet) vara: Trygve Natvig (Fagforbundet)

Liv Håkonsen (Delta) vara:

Trond Dahlen (MFO) vara: Trude Nordeng Rougnø (MFO)

Leiv Sigmund Hope (Diakonforbundet) vara: Harald Skarsaune (Kateketforeningen)

 

OU-styret har i 2012 hatt 4 møter og behandlet 41 saker.

Sekretariatsfunksjonen for styret er blitt ivaretatt av KAs arbeidsgiveravdeling

 

 

2. Økonomi

OU-styret disponerer de midler som trekkes gjennom kronetrekket til kompetanseutviklingsformål, samt ubenyttede midler fra forrige år. For 2012 utgjorde kronetrekket kr. 2 360 423.  Ubenyttet fra forrige år var kr. 909 718. Dermed har OU-styret til sammen hatt til disposisjon kr. 3 270 141. Resultatet i 2012 var et overskudd på kr.1 021 407, som overføres til arbeidet i 2013.

Regnskap for OU-midler for 2012:

Budsjett og regnskap OU-midler

 

Budsjett 2012

Revidert budsjett 2012

Regnskap 31.12.2012

Generelt/Diverse

 

 

 

 

 

Overført fra forrige periode

-1 150 000

-909 718

-909 718

 

OU-trekk

-2 300 000

-2 360 423

-2 360 423

 

Overhead 15%

345 000

354 063

354 063

 

Utsending ou-krav

 

4 515

4 515

 

Møter servering, div.

10 000

10 000

9 502

 

Studietur

50 000

50 000

 

 

sum generelt/diverse

-3 095 000

-2 851 563

-2 902 061

Tverrfaglige tiltak

 

 

 

 

 

Rest utbetaling tverrfaglige tiltak forrige år

230 000

59 040

59 040

 

Frie reisestipend

150 000

50 000

50 000

 

Stabsturer

250 000

280 000

250 000

 

Ledsagerprogrammet

80 000

80 000

 

 

sum tverrfaglig tiltak

710 000

469 040

359 040

Informasjon

 

 

 

 

 

"OU-info"

15 000

15 000

14 117

 

sum informasjon

15 000

15 000

14 117

Kirkemusikk

 

 

 

 

 

Fagrådet

180 000

180 000

161 649

 

Til disposisjon / diverse tiltak

200 000

200 000

149 100

 

Kirkemusikalsk utdanning i Stavanger

100 000

100 000

100 000

 

Til arbeid med gudstjenestereform

200 000

200 000

175 887

 

sum kirkemusikk

680 000

680 000

586 636

Kirketjenere

 

 

 

 

 

Kirketjenerskolen

150 000

150 000

150 000

 

Kurs

120 000

120 000

120 000

 

Fagdag

 

75 000

75 000

 

sum kirketjenere

270 000

345 000

345 000

Gravplass

 

 

 

 

 

Forprosjekt "Kirkegårdsskolen"

200 000

200 000

154 500

 

Gravplass-skolen

 

167 038

 

 

sum gravplass

200 000

367 038

154 500

Administrasjon og ledelse

 

 

 

 

 

Materiell - en førstehjelp for saksbehandlere

70 000

70 000

 

 

Gjennomføring kurs

60 000

60 000

85 651

 

 

 

 

 

 

sum administrasjon og ledelse

130 000

130 000

85 651

Diakoni/Undervisning/Barnehager

 

 

 

 

 

Barnehagetiltak (PBL)

20 000

20 000

 

 

Stipend barnehager fravær- nærvær

50 000

50 000

75 000

 

Barnehagekonferanse

75 000

50 000

45 443

 

PKU for diakoner

10 000

0

 

 

PKU støtte menighetsprest

 

10 000

10 000

 

Helsekonferanse/diakoni/div.

50 000

100 000

6 433

 

sum diakoni/undervisning/barnehager

205 000

230 000

136 876

Eksterne tilskudd

 

 

 

 

 

Stadig bedre

100 000

100 000

100 000

 

sum eksterne tilskudd

100 000

100 000

100 000

Tariff-relaterte tiltak

 

 

 

 

 

Konflikthåndtering, utvikling kurs/materiell/pilotprosjekt

110 000

110 000

98 834

 

Konsultasjon stat-kirke

 

25 000

 

 

Kompetanse (tverrfaglighet trosopplæring)

 

50 000

 

 

Verktøy for lokal kartlegging av arbeidsmiljø

40 000

40 000

 

 

Pensjonskurs

 

100 000

 

 

Rammer og regler

200 000

50 000

 

 

Arbeidsmiljøundersøkelsen

 

150 000

 

 

sum tariffrelaterte tiltak

350 000

525 000

98 834

 

Resultat

-435 000

9 515

-1 021 407

 

 

3. OU-styrets arbeid

3.1 Stipendordninger

OU-styret har i 2012 hatt tre utlysninger av stipender. To med søknadsfrist 1. april: Frie reisestipender og midler til stabsturer. Ett med søknadsfrist 1.november: Nærværsarbeid i barnehagesektoren. Det ble avsatt kr. 150 000 til utdeling til reisestipend, 250 000 til stabsturer og 50 000 til nærværsarbeide. Etter behandling av de innkomne søknadene ble det omfordeling av midlene slik at det gikk 50 000 til reisestipend, 260 000 til stabsturer og 100 000 til barnehagestipend.

 

Til utlysningen av reisestipender kom det inn 10 søknader på til sammen kr 65 000. 8 søkere ble tildelt til sammen kr. 50 000. Til utlysningen av midler til stabsturer kom det inn 32 søknader på til sammen kr. 665 229. 20 søkere ble tildelt til sammen kr. 260 000. Til sammenlikning kom det i 2011 inn 17 søknader på til sammen kr 175 000 til utlysningen av reisestipender og 45 søknader på til sammen kr 426 781 til utlysningen av midler til stabsturer.

 

Til utlysningen av barnehagestipendier kom det seks søknader. Kyrkjebakken barnehage (Ferkingstad sokneråd) og Bakken barnehage/Fitjar sokneråd) fikk tildelt midler for 2012. Nøtteliten barnehage i Søfteland og Bergen Kirkelige Fellesråd som ble tildelt midler i 2011, søkte begge om nye midler. OU-styret valgte å videreføre støtten til disse prosjektene.  Prosjektene skal rapporteres på innen 1.januar 2014.

 

3.2 Ledsagerprogrammet

I 2012 var det ingen ledsagere fra kirkelige fellesråd i Palestina/Israel.

 

3.3 Informasjonsarbeid

OU-styret legger ut møtereferater, rapporter og annen informasjon om styrets arbeid på nettstedet www.ouinfo.no. Partene er oppfordret til å bruke aktuelt stoff fra www.ouinfo.no aktivt i informasjon til sine medlemmer.


3.4 Fagutvalg for kirkemusikk
Fagutvalget for kirkemusikk (FUM) har i 2012 bestått av: Ingjerd Grøm, selvstendig medlem, leder, Ingrid Smalås, MFO, Anders Hovind, MFO, Steinar Moen, KA og Magne Emberland, KA. Sekretær har vært Bjarne Kjeldsen.

 

FUM behandlet 28 saker i 2012 fordelt på 4 møter. Utvalget har gitt støtte til selvstendige kurs og fagdager i regi av henholdsvis Agder- og Telemark bispedømmeråd, Narvik kirkes orgeljubileum og Kirkemusikksenter Nord. Videre har FUM gitt 13 stipendier til deltagere på det nordiske kirkemusikksymposiet på Island og samt deltagerstøtte til to enkeltpersoner for deltagelse på relevant kompetansegivende tiltak. Disse midlene er gitt etter søknad i følge utlysninger FUM har lagt ut på www.ouinfo.no. Informasjon om ordningene er gjort kjent gjennom MFOs og KAs informasjonskanaler. 

 

3.5 Frikjøpsordning for kirkemusikere i forbindelse med gudstjenestereformen

OU-styret bevilget 200 000 kr. til frikjøp av kirkemusikere i til kursing i gudstjenestereformen.

85 887 kr. ble søkt om og bevilget til 7 bispedømmer til refusjon av utbetalte lønnsmidler. Videre bevilget OU-styret refusjon pålydende 5000 kr til 18 fellesråd som hadde kirkemusikere som kursholdere.

 

3.6 Kirketjenerskolen

I driftsstyret: Trygve Natvig, leder (Fagforbundet), Ragnar Kjenes (Delta), Bjarne Kjeldsen (KA), Helge Svendsen (KA) og Ingvild Engedal, sekretær (KA).

 

I 2012 har driftsstyret for kirketjenerskolen vært aktive, og startet opp med to nye prosjekter, fagdager og tildeling av stipend, med godt hell. Antall møter i 2012 var 5.

Kirketjenerskolen 1

NKI melder at det pr 1.12.2012 er 17 aktive studenter. 1 student har fullført studiet i 2012. Kirketjenerskolen 2

Antall som fullførte Kirketjenerskolen 2 i 2012 er pr 1.12.12 6. Antall aktive studenter er 9. Kirketjenerskolen 3 / Møte med mennesker

Antall som tok Kirketjenerskolen 3 i 2012 er 20.

Antall solgte kurspakker i 2012 er 6, og i tillegg har det blitt solgt 6 pakker med ekstra kurshefter (5 stk pr pakke). Vi har solgt mer materiell enn vi budsjetterte.

Stipend til fagforeninger for gjennomføring av Kirketjenerskolen 3

Driftsstyret utlyste to stipend à kr 10 000-, til fagforeninger som ønsket å arrangere Møte med mennesker. Ingen søkte.

Stipend til kirketjenere for å gjennomføre Kirketjenerskolen 1 eller 2

Det ble lyst ut 4 stipend a 5000 kr. Det kom inn 16 søkere fordelt på 4 til Kirketjenerskolen 2 og 12 til Kirketjenerskolen 1. Grunnet stor interesse omgjorde vi pengene til ovenfor nevnte stipend som ingen søkte på til dette stipendet. 6 personer fikk derfor stipend a kr 5000, 5 a kr 2000.

Fagdag for kirketjenere

I november arrangerte driftsstyret for kirketjenerskolen en todagers fagdag for ansatte kirketjenere. Interessen var så stor at ikke alle interesserte fikk mulighet til å delta, men det var 100 deltakere på konferansen. Vi hadde satt opp både forelesninger på tema som arbeidsmiljø og omstillinger, men også fagseminar blant annet om stell og bevaring av kirkesølv og energibruk. Tilbakemeldingene på konferansen var gode, og mange meldte at dette var en etterlengtet konferanse for målgruppen.

Brosjyre om kirketjenerskolen ble produsert og sendt ut til alle fellesråd i juni. 

 

3.7 Gravferdsvirksomhet

Det ble i 2010 opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle et nytt grunnleggende opplæringstilbud for kirkegårdspersonell. Gruppen besto av Eirik Stople - Norsk forening for kirkegårdskultur, Inger Strand – Fagforbundet, Ola Ytterdahl – Delta, Arshad Mohammad – STL, Randi Moskvil Letmolie og Øystein Dahle – KA. Arbeidet ble ledet av Dahle. Sekretær for gruppen var Bjarne Kjeldsen. Gruppen leverte sin rapport til OU-styret for videre behandling februar 2012. OU-styret bevilget 500 000 til å utvikle en gravplass-skole i 2012/2013. Dette arbeidet startet i 2013 og Bjarne Kjeldsen er tilsatt for å koordinere dette arbeidet.          

 

3.8 Administrasjon og ledelse

3.8.1 Kurs og materiell – en førstehjelp for saksbehandlere

Det ble i 2012 avholdt 2 kurs i saksbehandling med temaer innen offentlig og kirkelig forvaltning. Kursene var fulltegnete og deltagerne representerte alle stillingsgrupper som arbeider med saksbehandling i menighetsråd og/eller fellesråd. Samtalene mellom deltagerne og kursholderne i plenum samt casedrøftingene har stor læringsverdi. Totalt var det 47 deltagere på disse kursene.

 

3.9 Konflikthåndtering

I 2012 har heftet: ”Konfliktforståelse og konflikthåndtering i den norske kirke” blitt ferdigstilt. Det vil bli presentert på to kursdager høsten 2013.

 

3.10 Barnehagevirksomhet

I 2012 var det satt av 20 000 til å støtte ledere av menighetsbarnehager som ønsket HMS-kurs i regi av Private Barnehagers landsforbund (PBL). Det er usikkert om noen benyttet muligheten, PBL har ikke ønsket refusjon.

 

OU-styret arrangerte en fagdag om nærværsarbeid i barnehager i mai 2012. Det var 27 deltagere og tilbakemeldingen på kurset var god.

 

3.11 Stadig bedre- kvalitetsverktøy for kirkelig sektor

Stadig bedre- kvalitetsverktøy for kirkelig sektor ”Stadig bedre” – kvalitet i kirkelig undervisning har siden år 2000 satt kvalitetsarbeid og evaluering på dagsorden. Det er gjennom flere år utviklet spørreskjemaer til brukere av kirkens trosopplæring og menighetsdiakoni, og det er utviklet et opplegg for hvordan evaluering og kvalitetssikring kan gjøres til en arbeidsform som har konsekvenser for den lokalkirkelige virksomhetsplanlegging. I 2012 har særlig arbeidet med å gjøre materialet mer tilgjengelig via internett vært fokusert.

 

3.12 Diakoni

3.12.1 Pastoral-klinisk utdanning

Det ble tildelt 10 000 til menighetsprest Svend Skjold for PKU-studier.

 

3.12.2 Helse/diakoni konferanse

OU-styret har bevilget midler til å avholde en slik konferanse. Det er i 2012 gjort et forarbeid som vil resultere i en konferanse i løpet av 2013 med temaet ”Helse-kirke-kommune”

 

3.13 Tariffrelaterte tiltak

 

3.13.1 Verktøy for lokal kartlegging av arbeidsmiljø

Det er påbegynt et arbeid for å utvikle en lokal kartlegger, dette arbeidet ble stilt i bero til den sentrale arbeidsmiljøundersøkelsen: Arbeid, helse og engasjement blant ansatte i Den norske kirke ble presentert høsten 2012. En lokal kartlegger vil presenteres i løpet av 2013.

 

3.13.2 Pensjonskurs

Det ble nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomføre to kurs om pensjon i samarbeid med KLP våren 2013.

 

3.13.3 Sentral arbeidsmiljøundersøkelse – oppfølgingsstudie

OU-styret satte ned en partsammensatt arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å følge opp noen av de gruppene med lav svarprosent (kirketjenere, renholdere) og kirkemusikere der en stor gruppe rapporterte om utbrenthet. Arbeidsgruppen anbefalte å gjennomføre en kort oppfølgingsstudie der man etterspør informasjon om hvorfor ansatte ikke har besvart undersøkelsen. Dette vil gjennomføres i løpet av 2013.

 

3.13.4 Rammer og regler

Det var avsatt 40 000 til å arrangere rammer og regler kurs i 2012. Det ble ikke meldt inn behov for dette, slik at midlene forble ubrukt.

 

3.14 Samarbeid med SEU

Lederne for OU og SEU har hatt jevnlige samtaler gjennom 2012. Dette har blant annet resultert i arbeidet med prosjekt ”Arbeidsglede”, der heftet: ”Kirken et godt sted å jobbe” blir lansert i 2013.

 

 

 

24.02.2013 LMK

Powered by Cornerstone